• Imprimeix

Recursos humans i règim de personal

El personal del Centre de la Propietat Forestal es regeix pel dret laborat i s'hi vincula per mitjà d'una relació de caràcter laboral, llevat del personal que ocupa places reservades, per la naturalesa del seu contingut, a funcionaris públics. L'adscripció de funcionaris al Centre de la Propietat Forestal es regeix pel que determinen les normes reguladores de la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

El personal laboral es regeix per l'Estatut dels treballadors, pel seu Conveni col·lectiu i per la resta de la normativa laboral que li sigui d'aplicació.

La selecció del personal del Centre de la Propietat Forestal s'ha de realitzar d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb el que prevegi la legislació aplicable en aquesta matèria. S'han de ternir en compte els criteris de paritat entre sexes i, així mateix, les reserves de percentatges previstes per a persones amb discapacitats en la normativa vigent.

Data d'actualització:  19.01.2016