• Imprimeix

La presidència

La presidència del Centre de la Propietat Forestal correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de forests.

La presidència té les funcions següents:

  • Exercir l'alta representació del Centre.
  • Informar el Govern sobre l'activitat del Centre.
  • Presidir el Consell Rector.
  • Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell Rector.
  • Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Rector, fixar-ne l'ordre del dia, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i visar les actes i les certificacions dels acords que s'hi adoptin.


El president o presidenta pot delegar el seu vot, inclòs el vot de qualitat en cas d'empat, en qualsevol dels vocals en representació de la Generalitat.

Sens perjudici de la delegació del vot que preveu l'apartat anterior, en cas d'absència, vacant o malaltia del president o presidenta, el substitueixen els vicepresidents pel seu ordre.

La vicepresidència primera correspon al vocal en representació dels propietaris forestals privats que designin entre ells.

La vicepresidència segona correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de forests.