• Imprimeix

La direcció gerència

  1. La direcció gerència del Centre de la Propietat Forestal és l'òrgan executiu del Centre de la Propietat Forestal i la persona responsable de la seva gestió ordinària.
  2. La persona titular de la direcció gerència del Centre de la Propietat Forestal és contractat com a personal laboral d'alta direcció, a proposta del Consell Rector.
  3. La persona titular de la direcció gerència ha d'actuar amb els principis ètics i regles de conducta establerts a l'article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.