• Imprimeix

Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)

La protecció de dades

El dret a la protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones que es tradueix en la potestat de control sobre l'ús que es fa de les seves dades personals. Aquest control permet evitar que, a través del tractament de les nostres dades, es pugui arribar a disposar d'informació sobre nosaltres que afecti la nostra intimitat i, a més, drets fonamentals i llibertats públiques.

Drets de la persona afectada

Qualsevol persona pot exercir els seus drets fonamentals d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament i portabilitat de les seves dades davant el Centre de la Propietat Forestal, mitjançant un escrit per correu electrònic a l’adreça: lopd.cpf@gencat.cat.

Obligatorietat de la Llei

Aquesta llei obliga a totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics que disposin de dades de caràcter personal, a complir una sèrie de requisits i aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que posseeixin.

Obligacions fonamentals legals

  • Mantenir un registre de tots els tractaments de dades efectuats
  • Elaborar i mantenir actualitzat el Document de Seguretat
  • Obtenir la legitimitat a tal efecte
  • Informar dels drets fonamentals
  • Disposar d’un Delegat de Protecció de Dades (http://cpf.gencat.cat/ca/transparencia/linies-actuacio-informacio-estadistica/delegat-de-proteccio-de-dades/)


El Centre de la Propietat Forestal, de forma bianual, és objecte d'una auditoria de Protecció de Dades realitzada per un organisme independent, garantint d'aquesta manera el compliment de la Reglament General de Protecció de Dades (RGDP), per tal de garantir la seguretat, la confidencialitat, la integritat, el tractament i la protecció de les dades amb què es treballa al CPF.

Data d'actualització:  11.10.2018