• Imprimeix

Òrgan consultiu

L'Òrgan Consultiu del Centre de la Propietat Forestal té la finalitat d'assessorar en matèria d'aprofitaments forestals i és compost per un màxim de vint-i-un membres, que han de representar degudament els diversos sectors socials, econòmics i institucionals amb interessos en el món forestal i en la gestió dels boscos privats.

Les funcions de l'Òrgan Consultiu dón les següents:

  • Emetre informes i dictàmens a requeriment del president o presidenta del Centre de la Propietat Forsestal, i també a requeriment de qualsevol altre organisme públic que depengui de l'Administració de la Generalitat.
  • Col·laborar en la divulgació dels objectius i les finalitats del Centre de la Propietat Forestal i en la difusió dels principis d'ordenació i planificació forestals.
  • Prestar assessorament científic i tècnic relatiu als sistemes de silvicultura i als aprofitaments forestals per a garantir la gestió sostenible dels boscos privats.
  • Proposar al Consell Rector les modificacions que cregui oportunes i trametre-hi suggeriments per al millor funcionament del Centre de la Propietat Forestal.
  • Debatre les orientacions i les directrius bàsiques necessàries per a introduir-les en la política forestal i en els instruments de planejament.
  • Investigar respecte als mètodes d'utilització racional dels recursos i de la forma adequada de compatibilitzar les funcions ambientals i les productives.
  • Efectuar propostes a les administracions pel que fa a articular mesures de foment, subvencions i ajuts als boscos privats per a promoure l'ordenació racional dels seus aprofitaments.