• Imprimeix

Consell Rector

Funcions

 • El Consell Rector és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control del Centre de la Propietat Forestal.
 • Són membres del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal
  1. La persona titular de la presidència.
  2. Les persones vocals.
  3. El secretari o secretària, que és la persona titular de la direcció gerència. Actua amb veu però sense vot.
 • El conseller o consellera del departament competent en matèria de forests nomena els vocals del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal amb la distribució següent:
  1. Cinc persones en representació dels departaments de la Generalitat següents:
   • El titular de la direcció general competent en matèria de forests.
   • Un vocal en representació del departament competent de forests, amb rang mínim de subdirector general
   • Un vocal en representació del departament competent en matèria d'extinció d'incendis forestals, amb rang mínim de subdirector general.
   • Un vocal en representació del departament competent en matèria de desenvolupament rural amb rang mínim de subdirector general.
   • Un vocal en representació del departament competent en polítiques ambientals, amb rang mínim de subdirector general.
  2. Cinc persones en representació dels propietaris forestals privats titulars d'un instrument d'ordenació forestal, escollits d'acord amb el sistema d'elecció que determina el capítol VII del Decret.
 • Els departaments i les organitzacions representades en el Consell Rector han de designar, en el moment del nomenament de les vocalies, una persona suplent que hi pertanyi.
 • El nomenament dels vocals en representació dels propietaris forestals privats té una durada de 5 anys.
 • En la designació de les persones membres del Consell Rector s'ha d'atendre el principi de participació equilibrada de dones i homes.

Composició

President/a:
Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura, consellera del del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Vicepresident primer:
Sr. Josep Maria Vila d'Abadal i Serra

Vicepresidenta segona:
Sra. Montserrat Barniol Carcasona, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient

Vocals en representació de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya:
Sra. Montserrat Barniol Carcasona, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient
Sr. Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural
Sr. Manuel Pardo Sabartés, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Sr. Enric Vadell Guiral, subdirector general de Boscos
Sr. Ferran Miralles Sabadell, director general de Polítiques Ambientals

Vocals en representació del propietaris forestals privats:
Sr. Josep Maria Vila d'Abadal i Serra
Sr. Manuel Busquet Arrufat
Sr. Josep Rius Prat
Sr. Eduard de Ribot Porta
Sr. Marc Comalrena de Sobregrau i Esteve

Secretari: 
Sr. Juan Luis Abián Perruca. Director gerent del Centre de la Propietat Forestal