• Imprimeix

Funcionament

Les funcions del Centre de la Propietat Forestal són les següents:

 1. Participar en l'elaboració dels plans d'ordenació de recursos forestals.
 2. Participar en l'elaboració dels plans de desenvolupament forestal, mitjançant l'elaboració de propostes i suggeriments, i emetre els corresponents informes tècnics en relació amb el Pla general de política forestal i els plans d'ordenació de recursos forestals elaborats pels departaments de l'Administració de la Generalitat.
 3. Prestar suport tècnic i econòmic per elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar perquè s'executin.
 4. Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions dels instruments d'ordenació per a finques privades.
 5. Tramitat i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin exclusivament terrenys de propietat privada.
 6. Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els instruments d'ordenació forestal i controlar els compromisos que s'hi estableixen.
 7. Promoure la constitució d'associacions i agrupacions i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys forestals de propietat privada per facilitar l'administració dels boscos i la comercialització dels seus productes.
 8. Divulgar mètodes de silvicultura sostenible per produir i conservar els terrenys forestals i assessorar en l'aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments de planificació i ordenació forestal.
 9. Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals que s'executen en compliment dels instruments d'ordenació forestal.
 10. Aplicar els instruments de foment forestal acordant l'atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitzant la destinació efectiva a la finalitat prevista.
 11. Administrar el Fons Forestal dels boscos privats de Catalunya.
 12. Informar i ser escoltat en relació amb l'aprovació de qualsevol normativa i instrument de planejament o projecte que afecti superfícies forestals de titularitat privada.
 13. Promoure i impulsar els sistemes de certificació forestal en el marc de l'estratègia forestal de la Unió Europea.
 14. Les altres funcions que li asignin les lleis.

El Centre de la Propietat Forestal ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d'administracions competents en matèria forestal, amb les persones propietàries i productores forestals, amb altres entitats en l'àmbit forestal i amb la ciutadania.