• Imprimeix

Competències i funcions

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és un òrgan de l'Administració Forestal de Catalunya, participat pel sector forestal privat, que té com a objectiu promoure l'ordenació i la gestió dels boscos de titularitat privada.

La Llei 7/1999, del Parlament de Catalunya, li atribueix la condició d'entitat de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que ajusta la seva activitat al dret privat. Actualment està adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Centre de la Propietat Foreestal participa en l'elaboració dels plans de producció forestal formulant propostes i suggeriments, a la vegada que emet els informes tècnics amb relació a la seva adequació al Pla general de política forestal. D'altra banda, és l'òrgan competent per a la tramitació i l'aprovació dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF). També vetlla perquè s'executin i es compleixin els compromisos que s'hi estableixen.

Inicialment, va ser creat pel Parlament de Catalunya com a òrgan desconcentrat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per mitjà de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, per tal d'impulsar la planificació i la gestió sostenible dels boscos privats.

La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, va modificar la Llei forestal de Catalunya, va donar la forma actual al CPF i li va conferir l'estatus d'empresa pública. El Decret 297/1999, de 26 de novembre, va atribuir al Departament de Medi Ambient les competències en matèria forestal i la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures administratives i fiscals, hi adscriví, també, el CPF.

D'altra banda, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, ha introduït diverses modificacions en la Llei 7/1999, del Centre de la Propietat Forestal. Aquestes modificacions tenen un abast important, ja que milloren la representació de l'Administració forestal, la doten d'unes figures d'ordenació més àgils i ajustades a les necessitats del sector a Catalunya i permeten modificacions en el règim laboral del personal del CPF, de manera que s'incrementa l'eficàcia dels recursos humans.

Amb la creació del Centre de la Propietat Forestal s'aplica el principi de la subsidiarietat i es consolida l'existència d'una Administració forestal participativa, per tal d'apropar i implicar els veritables agents i sectors afectats en les polítiques forestals, que, necessàriament, s'ha de basar en els principis de coordinació, eficàcia i desconcentració, i que ha de vehicular la col·laboració entre l'Administració i els propietaris i els productors forestals.

El Centre de la Propietat Forestal permet que els silvicultors disposin d'un organisme d'administració pròpia, que integra les diferents competències amb incidència en els boscos privats de Catalunya i que els permet que participin en l'establiment de les polítiques forestals.

Entre els objectius i finalitats del Centre de la Propietat Forestal el més important és el d'integrar en un únic organisme dotat d'autonomia organitzativa, econòmica i financera les diferents competències amb incidència en els boscos privats, unificant i racionalitzant l'acció administrativa d'ordenació i control d'aquests terrenys forestals, d'acord amb el principi d'unitat de gestió o gestió integrada. 

Funcions que té encomanades el Centre de la Propietat Forestal:

 • Participar en l'elaboració dels plans de producció forestal.
 • Participar en l'elaboració dels plans de desenvolupament forestal, mitjançant l'elaboració de propostes i suggeriments, i emetre els corresponents informes tècnics en relació amb el Pla general de política forestal i els plans de producció forestal elaborats pels departaments de l'Administració de la Generalitat.
 • Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els projectes d'ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestals, i vetllar perquè s'executin.
 • Tramitar i aprovar els projectes d'ordenació forestal i els plans tècnics de gestió i millora forestals l'àmbit ordenat dels quals afecti exclusivament terrenys de titularitat privada.
 • Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els projectes d'ordenació i en els plans tècnics de gestió i millora forestals i controlar el compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
 • Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels plans tècnics de gestió i millora forestals i els projectes d'ordenació forestal per a les forests privades.
 • Promoure la constitució d'associacions i agrupacions forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys forestals de propietat privada per a facilitar l'administració dels boscos i la comercialització de llurs productes.
 • Divulgar mètodes de silvicultura sostenible per a produir i conservar els terrenys forestals i assessorar en l'aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments de planificació i ordenació forestals.
 • Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals executats en compliment dels plans tècnics de gestió i millora forestals i els projectes d'ordenació forestal.
 • Aplicar els instruments de foment forestal tot acordant l'atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitzant la destinació efectiva a la finalitat prevista.
 • Administrar el Fons forestal dels boscos privats de Catalunya.
 • Informar i ésser escoltat en relació amb l'aprovació de qualsevol normativa i instrument de planejament o projecte que afecti superfícies forestals de titularitat privada.
 • Les altres funcions que li assignin les lleis.


El CPF només té competències sobre els boscos de titularitat privada i no té potestat sancionadora.