• Imprimeix

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics s'han de poder tramitar amb l'ús de signatura electrònica, per mitjà d'un formulari electrònic senzill i fàcilment accesible que el Portal de la Transparència ha posat a disposició dels ciutadans.

Un cop presentada la sol·licitud, es notificarà al sol·licitant la reccepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, l'àrea responsable de resoldre-la, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Sol·licituds imprecises

Si una sol·licitud d'accés a la informació pública s'ha formulat en termes imprecisos o massa genèrics, es comunicarà al sol·licitant demanant-li la concreció en la informació a la qual es vol tenir accés, prestant-li l'assessorament i l'assistència que precisi perquè pugui concretar la petició.

Inadmissió de sol·licituds

Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d'accés a la informació pública en els supòsits següents:

  • Si es demanen esborranys, resums, opinions o qualsevo document tde treball intern sense rellevància o interès públic.
  • Si per obtenir la informació cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. En aquest cas, es podrà donar la informació de manera desglossada.
  • Si la informació que es demana està en fase d'elaboració i s'ha de fer pública dins el termini de tres mesos.
  • No seran admeses a tràmit les sol·licituds d'informació consistents en consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d'acord amb la normativa corresponent.


La inadmissió de sol·licituds haurà de ser motiva i comunicada al sol·licitant.

Termini per resoldre

  • Un mes des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud, prorrogable a 15 dies si el volum o la complexitat de la informació requerida ho justifica i prèvia comunicació al sol·licitant.
  • El termini per resoldre queda en suspens en els casos establerts expressament per la llei i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.