• Imprimeix

Límits al dret d'accés a la informació pública

En línies generals el dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d'edat.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.


Dades especialment protegides

Les sol·licituds d'accés a la informació pública seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l'afiliació sindicar, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'afectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el text complet de la Llei.