Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Convocatòria de contractació ...
 
Dijous, 01 de febrer de 2018

Convocatòria de contractació d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a forestal, grup 4, amb caràcter temporal

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de febrer de 2018


ARP028-18 Enginyer/a tècnic/a forestal, laboral, grup 4, al Centre de la Propietat Forestal, a Santa Perpètua de Mogoda, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Nom del lloc de treball: Enginyer/a Tècnic/a Forestal
Grup: 4
Unitat directiva: Centre de la Propietat Forestal
Localitat: Santa Perpètua de Mogoda
Centre de treball: Finca Torreferrussa
Adreça: Ctra de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5
Horari: 37,5 h setmanals de dilluns a divendres

Requisits

Fase I. Prioritàriament: personal amb un vincle preexistent de caràcter fix, funcionari o laboral, amb l'administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, del grup A2 Enginyer/a Tècnic/a Forestal.

Fase II. Excepcionalment, i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits de la fase I, també es tindran en compte, les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació necessària per accedir al grup A2, enginyer/a tècnic/a forestal.
 • Certificat de reconeixements de suficiència en llengua catalana (nivell C) de la Direcció de Política Lingüística o equivalent.

Funcions del lloc

 • Executar  i  integrar  els  procediments  administratius  principals  i derivats de la planificació forestal.
 • Assessorar la  propietat i  els gabinets tècnics en relació amb la planificació de finques forestals de titularitat privada.
 • Executar, d’acord  amb  els  procediments establerts,  la  tramitació administrativa dels expedients de planificació de finques forestals privades.
 • Reportar i rebre directrius del responsable de la unitat de planificació forestal i del cap de l’àrea tècnica.
 • Elaborar els   informes   que   es   deriven   dels   procediments administratius de planificació forestal que gestiona.
 • Traslladar, si  escau,  aquests  informes  a  la  comissió  tècnica  del Consell Rector del CPF amb el vistiplau del responsable.
 • Realitzar les visites a camp inherents als procediments administratius de planificació forestal que gestiona.
 • Assessorar propietaris  i  consultories en  l’àmbit  de  la  planificació forestal que afecten finques de titularitat privada.

Aspectes que es valoraran

 • Experiència laboral en tasques de planificació i ordenació forestals.
 • Organitzatius.
 • Capacitat d'anàlisi i maneig d'informació complexa.
 • Carnet de conduir B1

La valoració de les persones candidates es realitzarà d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat i concurrència, i en virtut de l'establert a l'article 23 del Conveni Col·lectiu de treball del Centre de la Propietat Forestal, publicat en el BOPB de 27 de febrer de 2015, mitjançant Resolució de 10 de desembre de 2014 (codi conveni núm.: 08013082012004) i atenent al contingut dels condicionants del lloc a cobrir i de les tasques a desenvolupar. La valoració dels candidats es farà atenent els criteris següents:

 1. Formació acadèmica
 2. Formació específica i complementària
 3. Experiència en tasques iguals o similars
 4. Entrevista, que serà realitzada per un membre del Departament de Recursos Humans, un del departament del lloc de la vacant a ocupar i el director gerent, si així ho considera oportú.

Forma en què s'ocuparà el lloc:  Contracte temporal amb incorporació el 15 de febrer de 2018 fins al 15 d’agost de 2018.

Les persones interessades(1) que reuneixin els requisits esmentats han de presentar el seu currículum personal a l'adreça electrònica següent: rrhh.cpf@gencat.cat, fins al dia 10 de febrer de 2018.

Per tal d'agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l'assumpte del correu la referència: ARP028-18/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC.

(1) Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes del Centre de la Propietat Forestal, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.