• Imprimeix

Autorització de treballs en època d'alt risc d'incendi forestal

22/05/2018 11:05

En època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre, no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant això, en el cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autorització especial que ha de ser emesa pel director gerent del Centre de la Propietat Forestal. Els municipis d'alt risc d'incendi forestal estan declarats com a tals en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10.03.1995).

Relació de municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal

Nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l'estiu

Sol·licitud d'autorització per a la realització de treballs en zones i períodes d'alt risc d'incendis