• Imprimeix

Convocatòria de contractació d'una plaça de tècnic/a jurista, categoria grup 4, amb caràcter temporal

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de setembre de 2018

19/09/2018 13:09

El Centre de la Propietat Forestal (CPF), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de cobrir un lloc de treball de tècnic/a jurista, categoria grup 4, de l’Àrea de Serveis, amb caràcter temporal, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació.

1.- Descripció del lloc

Nom lloc de treball: Tècnic/a jurista
Grup professional: 4
Unitat directiva: Centre de la Propietat Forestal
Centre de treball: Santa Perpètua de Mogoda
Localitat: Santa Perpètua de Mogoda
Tipus d’horari: 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres

2.- Requisits de participació

Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017, 

 • Fase I: Prioritàriament, personal amb un vincle preexistent de caràcter fix, funcionari o laboral, amb l'administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, del grup 4, tècnic/a jurista. 
 • Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona que compleixi els requisits anteriors, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:
  • Llicenciatura o grau en dret
  • Certificat de coneixements de suficiència nivell C1 en llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent


3.- Funcions del lloc

 • Executa, d’acord amb els procediments establerts, la tramitació administrativa de la revisió formal dels expedients de revisió d’IOF i de subvencions.
 • Reporta i rep directrius del/de la cap de l’Àrea de Serveis.
 • Elabora els documents i informes que es deriven dels procediments administratius que gestiona.
 • Fa el manteniment del Cens de Propietaris Forestals.
 • Assessora propietaris i consultories en els tràmits d’acreditació de la titularitat i el compliment de requeriments administratius.
 • Executar i integrar els procediments administratius principals i derivats d’acreditació de la titularitat de finques forestals i compliment de requeriment administratius.
 • Assessorar la propietat i els gabinets tècnics en relació amb l’acreditació de la titularitat i el compliment dels requeriment.
 • Sol·licitud de notes simples del Registre de la Propietat a través del sistema on line.
 • Verificació de polígons i parcel·les prèvia autorització del titular de la seva veracitat mitjançant la plataforma de l’oficina virtual del cadastre.
 • Custodia de l’arxiu de la documentació jurídica entrada al Centre de la Propietat Forestal.
 • Revisió documental (tipus administrativa i jurídica) dels expedients derivats dels procediments administratius duts a terme per les diferents àrees que conformen el CPF.


4.- Aspectes que es valoraran

 • Afany de consecució
 • Capacitat d'anàlisi i maneig d’informació complexa
 • Capacitat sistemàtica/ordre
 • Assertivitat
 • Autocontrol
 • Relació i comunicació 


5.- Forma en què s’ocuparà el lloc

 • Contracte de treball temporal amb incorporació el 15 d’octubre de 2018 fins el 15 d’abril de 2019.


6.- Participació

Les persones interessades(1) que reuneixin els requisits esmentats han de presentar el seu currículum personal i el que genera Atri en format PDF (2) a la següent adreça electrònica: rrhh.cpf@gencat.catfins al dia 29 de setembre de 2018.

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ARP359-18/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar:

NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1) Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu)


7.- Procediment de selecció

La valoració de les persones candidates es realitzarà d’acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat i concurrència, i en virtut de l’establert a l’article 23 del Conveni col·lectiu de treball del Centre de la Propietat Forestal , publicat en el BOPB de 27 de febrer de 2015, mitjançant Resolució de 10 de desembre de 2014 (codi conveni núm.: 08013082012004) i atenent al contingut dels condicionants del lloc a cobrir i de les tasques a desenvolupar. La valoració dels candidats es farà atenent els criteris següents:

 1. Formació acadèmica.
 2. Formació específica i complementària.
 3. Experiència en tasques iguals o similars.
 4. Entrevista, que serà realitzada per un membre del Departament de Recursos Humans, un del departament del lloc de la vacant a ocupar i el director gerent si així ho estima oportú.

 

 

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.