• Imprimeix

Orientacions de Gestió Forestal Sostenible (ORGEST)

L'any 2004 s'inicien els treballs d'unes orientacions multifuncionals per a la gestió de les forests catalanes (ORGEST).

 

Les ORGEST es basen en la identificació i la definició de les tipologies forestals de Catalunya i la definició de models silvícoles per a la gestió de les masses d'acord amb els objectius preferents establerts en cada forest o unitat de gestió, els quals s'han d'escollir en funció dels paràmetres propis del context econòmic, ambiental i social de la propietat i del territori, i tenint en compte les característiques de la formació forestal i la seva capacitat productora dels diferents béns i serveis.

 

L'estudi de les ORGEST es divideix en dues parts:

 

  • Una primera part, formada per les tipologies forestals de Catalunya, amb les formacions arbòries, arbustives i herbàcies, lligades a la gestió forestal del territori.
  • Una segona part, formada pels models de gestió de les tipologies forestals, d'acord amb els objectius preferents escollits.