• Imprimeix

Quins avantatges comporta tenir un IOF aprovat

 • Conèixer els límits i les superfícies. El PTGMF va acompanyat d'un plànol topogràfic, d'escala 1:5.000, amb els límits marcats. Si es vol també es podem imprimir el límit de la vostra finca sobre foto aèria.
 • Millora de la fiscalitat:
  • Estalvi del 95% de l'impost patrimonial.
  • Exempció fiscal que oscil·la entre el 57 i el 95% en l'impost sobre donacios (ISD).
  • No es paguen impostos (IRPF) per les subvencions concedides.
  • No es paguen impostos de béns immobles (IBI) de les finques.
 • Prioritat en l'otorgament de les subvencions per a la realització de treballs forestals.
 • Facilitat en els permisos d'aprofitament: totes les actuacions planificades tenen el permís per realitzar-les i només caldrà comunicar al Centre de la Propietat Forestal l'inici de les actuacions, deu dies abans de començar-les. També cal comunicar els aprofitaments de fusta o llenya per a consum propi. Els avisos tindran una vigència d'un any; passat aquest període de temps, si no s'han executat de forma total o parcial caldrà comunicar-ho de nou al Centre de la Propietat Forestal.
 • Únicament les finques amb PTGMF aprovat podran acollir-se a una assegurança contra incendis.
 • Accés a la certificació forestal. Aquest és un instrument que garanteix i demostra al consumidor que la fusta o qualsevol producte forestal (suro, resines...) procedeix d'un bosc gestionat de forma sostenible. El compliment dels requisits de la certificació és avaluat per una auditoria externa sobre la base d'estàndards reconeguts internacionalment. Només podran accedir les finques que disposin de PTGMF aprovat.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta (que disposa el Centre de la Propietat Forestal).
 • Facilitat per a realitzar rompudes o transformació a pastures. Si no es disposa de pla i la superfície és superior a 1 ha s'haurà de fer un projecte i un pla de conservació de sòls, molt més complex i costós que el propi pla de gestió.

 

La progressiva i creixent freqüentació dels boscos per part de terceres persones pels motius més diversos –recol·lecció de bolets i fruits, excursionisme, ciclisme i fins i tot esports de motor– ha convertit la responsabilitat civil objectiva en un risc important sobre la propietat, que ja ha causat més d'un ensurt. Per aquest motiu es va posar en funcionament aquesta assegurança, que ha donat bons resultats. La determinació de la contractació es va fer considerant que una pòlissa individual d'aquest tipus suposaria un cost molt elevat per a cada propietari.

Per aquests motius, des de l'exercici 2006 i per decisió del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal es va acordar la contractació d'una assegurança enfocada a cobrir la responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat, és a dir, els danys per accident que poden sofrir terceres persones dins les finques amb PTGMF.

L'assegurança cobreix la responsabilitat civil derivada de la propietat per preservar el propietari, com a responsable objectiu dels sinistres ocorreguts en l'àmbit de la seva propietat. Aquesta teoria jurídica ha estat la que ha fet reflexionar en favor de la propietat forestal que té el deure de suportar tota una sèrie d'immissions a la seva propietat que afavoreixen l'interès col·lectiu. Aquesta pòlissa pal·lia, en part, el sistema de protecció limitat de la propietat privada forestal davant la protecció de l'interès social col·lectiu del medi ambient, interès mediambiental que, d'altra banda, queda garantit amb la figura del PTGMF o bé del PSGF, instruments indispensables per poder gaudir del benefici de la cobertura de la pòlissa.

Característiques bàsiques de l'assegurança

Companyia: MAPFRE

Objecte de l'assegurança: Responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat planificada, exclosa la responsabilitat derivada de qualsevol explotació empresarial.

Abast principal de l'assegurança:

 1. Responsabilitats exigibles a l'assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària dels terrenys forestals i edificacions existents a la finca planificada, és a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.
 2. Responsabilitats exigibles a l'assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària de línies d'alta i baixa tensió i transformadors existents a la finca planificada, és a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.
 3. Responsabilitats exigibles a l'assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària d'embassaments, canals i sèquies, basses i similars, existents a la finca planificada, és a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.
 4. Responsabilitats exigibles a l'assegurat/da en condició de propietari/ària, arrendatari/ària o usufructuari/ària, durant l'execució de treballs forestals, amb mitjans propis, contemplats a l'IOF aprovat i vigent.

Riscos exclosos

Queden excloses les responsabilitats derivades de:

 1. Qualsevol activitat empresarial que el/la titular de finca forestal realitzi a la finca.
 2. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per incendi a masses forestals.
 3. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per l'ús i circulació de vehicles a motor, propietat del titular de la finca forestal o dels seus familiars.
 4. Les que han de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria.
 5. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per animals, propietat del titular de la finca forestal i dels seus familiars.
 6. Fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.
 7. Danys genètics.
 8. Danys per fets de guerra civil o internacional, motí o revolta popular, terrorisme, terratrèmols i inundacions i d'altres esdeveniments extraordinaris.
 9. Danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de les normes que regeixen l'objecte de l'assegurança.
 10. Responsabilitat civil decennal dimanant de l'article 1.591 del Codi civil, i responsabilitats exigides pels articles 17.1 a i b de la Llei d'ordenació de l'edificació.
 11. Multes, penalitzacions i sancions.
 12. Per obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o acords que no procederien si aquests no existissin.
 13. La contaminació del sòl, les aigües i l'atmosfera, excepte quan la causa sigui sobtada, accidental i no prevista ni esperada per l'assegurat/da.

Així mateix, resten exclosos els danys per contaminació mediambiental gradual. S'entén per contaminació d'aquest tipus qualsevol descàrrega, dispersió, vessadures o escapaments de fums, vapors, sutge, líquids, gasos o sòlids, substàncies residuals i d'altres contaminants o pol·lucionants, o substàncies, sempre que es trobin en estat sòlid, líquid o gasós, sobre la superfície o penetrant dins del sòl, a l'atmosfera o aigua superficial o subterrània, que comença o acaba dins d'un període de temps superior a 72 hores.

Condicions particulars

Suma assegurada: 1.200.000 € per sinistre i límit anual de 2.400.000 €.
Sublímit per víctima: 450.000 €.
Franquícia general: 150 € per sinistre.

Altres consideracions

 • Els diferents assegurats tindran la consideració de tercers entre ells.
 • La defensa judicial queda exclosa, i el prenedor i l'assegurat/da poden acceptar la seva defensa per advocats/des de l'asseguradora adjudicatària o triar el/la seu/va advocat/da amb un límit per a la defensa de 6.000 €.
 • L'assegurat/da ha de prestar la seva col·laboració i ha d'atorgar poders per a plets que siguin necessaris a favor dels/ de les procuradors/res designats/des.
 • Queda exclosa qualsevol responsabilitat derivada de danys produïts per incendi, a masses forestals.
Data d'actualització:  13.07.2017