• Imprimeix

Planificació forestal: instruments d'ordenació forestal (IOF)

Denominació sota la qual s'engloben diverses figures d'ordenació en la planificació forestal: Projecte d'ordenació, Pla tècnic de gestió i millora forestal i Pla simple de gestió forestal.

Mitjançant els instruments d'ordenació forestal es planifiquen les actuacions que cal dur a terme en una finca forestal en un termini superior als deu anys, durant els quals cal assolir uns objectius bàsics proposats pel titular o representant legal i/o gestor.

Projecte d'ordenació: instrument d'ordenació forestal que sintetitza l'organització en el temps i en l'espai de la utilització sostenible dels recursos forestals en una forest o grups de forests, per la qual ha d'incloure una descripció del terreny forestal en els aspectes econòmics legals i socioeconòmics i, en particular, un inventari forestal amb un nivell de detall que permeti prendre decisions quant a la silvicultura que cal aplicar a cadascuna de les unitats de la forest i a l'estimació precisa de les seves rendes. Aquesta figura normalment és emprada per l'ordenació de les forests públiques.

Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF): instrument d'ordenació per a la gestió de finques forestals amb una superfície a ordenar igual o superior a 25 hectàrees. Ha de garantir la millora, la sostenibilitat i la multifuncionalitat dels sistemes forestals; fer una parcel·lació forestal acurada de la finca; considerar i integrar els plans d'ordenació territorial, principalment en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra incendis forestals; introduir normes silvícoles per garantir la regeneració de la massa arbòria i minimitzar els riscos d'erosió i d'incendi; definir les infraestructures per millorar la realització dels aprofitaments, i planificar les activitats agropecuàries vinculades als terrenys forestals que disminueixen la combustibilitat, afavoreixin el manteniment dels ecosistemes i en preservin la biodiversitat.

Aquesta figura normalment és emprada per a l'ordenació de les forests privades.

El PTGMF permet adaptar-se a diferents circumstàncies i necessitats forestals del territori. Així, es poden agrupar vàries finques, fins i tot de diferents propietaris, per fer una ordenació conjunta en el mateix document.

Pla simple de gestió forestal (PSGF): instrument d'ordenació forestal que té la mateixa finalitat que el PTGMF però correspon a finques forestals amb una superfície a ordenar inferior a 25 hectàrees.

Aquesta figura normalment és emprada per a l'ordenació de les forests privades.

Aquests documents poden ser redactats, revisats i signats pel propietari i, en el cas de què el redacti un enginyer també caldrà que el signi.

 

Informació relacionada

Fitxa de tràmit
Data d'actualització:  17.08.2012