Imatge frondoses

Motivació
La plantació d'espècies productores de fusta de qualitat pot ser una via per augmentar la rendibilitat de les explotacions forestals catalanes que permeti, a més, revalorar terres abandonades, millorar la lluita contra incendis i recuperar terrenys degradats. Les experiències prèvies han demostrat la importància de la tria correcta de la varietat i de l'aplicació periòdica  de podes. Per poder promoure la introducció de plantacions de frondoses nobles a les finques forestals catalanes és necessari abans desenvolupar i contrastar la planta que s'adapti més bé a les nostres condicions i establir un protòcol cost.eficient per a la implantació i el manteniment d'aquestes plantacions.

En una primera etapa (2002 - 2006), la xarxa es va centrar a identificar les millors varietats i tècniques de plantació, poda i manteniment per a noguera i cirerer. En aquesta segona etapa s'ha ampliat el ventall d'espècies a aquelles més resistents a condicions de dèficit hídric, com ara la moixera i la perera.

Objectius

 El pròpòsit d'aquesta xarxa temàtica és determinar les pràctiques idònies per aconseguir una producció òptima de fusta de qualitat a partir de diferents espècies de fulloses amb gestió no intensiva.

Els objectius específics de la xarxa són:

  • Determinar l'adaptació de les espècies i les varietats testades a diferents zones d'estudi.
  • Determinar els efectes de diferents tècniques de plantació i maneig en la supervivència i el creixement de les plantes.
  • Avaluar econòmicament les despeses en la gestió de plantacions de frondoses nobles.
  • Establir una base de coneixements empírics en la gestió de frondoses nobles adaptats a les particularitats de la zona.
  • Transferir orientacions de gestió i plantació de frondoses nobles per a la producció de fusta de qualitat als silvicultors.

 

Les parcel·les d'aquesta xarxa estan incloses en el projecte de cooperació transfronterera PIRINOBLE , en el qual participen Catalunya i França.

Seguiment de la xarxa
Àrea de Gestió Forestal Sostenible del CTFC

Transferència
- Cursos d'especialització en esporga de frondoses nobles per a la producció de fusta de qualitat. 18 de juny del 2006 i 17 de juliol del 2007
- Jornades a les XXV Jornades Tècniques Silvicoles organitzades pel Consorci  Forestal de Catalunya, abril del 2008
- Jornada dins del PATT, del Departament d'Agricultura, maig del 2009
Guia pràctica per a la producció de fusta de qualitat. Plantacions de noguera i cirerer. Aproximació a les condicions catalanes.


 

Informació relacionada

Comunicació. V Congrés Forestal Espanyol Informe 2011

Plantacions de fulloses per a fusta de qualitat

Data d'actualització:  25.11.2010