Gestió silvopastoral

Motivació

Els sistemes silvopastorals presenten un gran potencial per a les finques forestals catalanes, no tan sols per la seva contribució a la rendibilitat de les explotacions agroforestals, sinó també per la seva capacitat de contribuir al compliment dels objectius de la Unió Europea pel que fa a salut agroalimentària, benestar animal, lluita contra incendis i conservació d'hàbitats determinats. Aproximadament la meitat de les explotacions forestals amb Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) o Pla simple de gestió forestal (PSGF) ja preveuen un aprofitament pastoral. Conèixer els paràmetres que caracteritzen la gestió silvopastoral en les diferents condicions catalanes permetrà als gestors afinar la seva planificació i, en conseqüència, optimitzar la gestió tècnicament i econòmicament.

Objectius
El propòsit d'aquesta xarxa temàtica és millorar el coneixement dels diferents models d'explotació silvopastoral susceptibles de ser aplicats a Catalunya i elaborar directrius per a la millora de la gestió silvopastoral, en general, i la gestió de la coberta arbòria, en particular.

Per al període 2007 - 2011 s'han establert quatre línies d'estudi:

0. Caracterització de la gestió silvopastoral a partir dels IOF (finalitzat el 2007)
1. Seguiment d'explotacions demostratives dels models de gestió silvopastoral
2. Avaluació i optimització de la producció farratgera en boscos adevesats

3. Estudi de l'efecte de la pastura sobre el sotabosc i la regeneració arbòria

Seguiment de la xarxa
CTFC

Transferència

 

Data d'actualització:  31.01.2011