• Imprimeix

Escala de massís

Les accions a escala de paisatge es localitzen en dos massissos forestals situats en zones d'alt risc d'incendi i de condicions contrastades:

Serra de Montmell, a la Catalunya sud (Baix Penedès), dominada per pi blanc (Pinus halepensis) i amb poca gestió forestal.

Conca de Madrona i Llobera, a la Catalunya central (Solsonès), dominada per pinassa (Pinus nigra) i amb gestió forestal i ramadera actives.

En ambdues localitzacions, s'ha realitzat una planificació amb objectiu de prevenció de grans incendis forestals, basada en la identificació dels Punts Estratègics de Gestió (PEG) en col·laboració amb el grup dels GRAF dels Bombers de la Generalitat.

Per als diferents PEG, s'ha establert un ordre de prioritat i se n'han escollit 4 d'entre els més prioritaris sobre els que s'han realitzat treballs silvícoles. Els treballs han consistit en l'aplicació de diferents models ORGEST, amb l'objectiu de dotar al rodal d'una estructura poc vulnerable al foc de capçades i segura per a la realització de tasques d'extinció, de manera cost-eficient i amb la mínimia necessitat de manteniment possible.

Les feines dutes a terme pel projecte DEMORGEST, a escala de massís, han permès, a més:

  • Proposar una metodologia per a la identificació de PEGs i Àrees de Foment de Gestió, i aplicar-la a la planificació de la conca de Madrona (vegeu l'article publicat a la revista Silvicultura, núm. 72 "Planificació Territorial per a la prevenció de grans incendis forestals. Aplicació pràctica a la conca de Madrona (Solsonès). Pag. 17-20".
  • Col·laborar amb l'Associació Comarques de Tarragona en la planificació del seu Pla Conjunt i divulgar la gestió forestal i els models ORGEST entre els seus associats.
  • Testar l'ús de LIDAR d'alta resolució en l'inventari forestal per a la prevenció d'incendis.
  • Formar a tres empreses de treballs forestals sobre l'aplicació dels models i criteris ORGEST de prevenció d'incendis.
  • Col·laborar amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el CREAF per a valorar els efectes de l'aplicació dels diferents models ORGEST en relació a la no-gestió pel que fa a: vulnerabilitat a incendis, resiliència als efectes del canvi climàtic, impacte en el consum d'aigua i la fixació de carboni i control de matollar (boix).
  • Disposar de dues plataformes per a la realització de jornades de formació i divulgatives a propietaris forestals, silvicultors i altres professionals dels sector.
Planificació de prevenció de grans incendis forestals. Massís El Montmell (Tarragona)

Planificació de prevenció de grans incendis forestals. Massís El Montmell (Tarragona)

Planificació de prevenció de grans incendis forestals. Massís de Madrona

Planificació de prevenció de grans incendis forestals. Massís de Madrona

Data d'actualització:  13.11.2014