• Imprimeix

Accions de monitoreig

Anàlisi de l’impacte ambiental

Pel que fa a l’anàlisi ambiental s’estudien 4 components diferents, el risc d’incendi, el flux de carboni, l’eficiència en l’ús de l’aigua i la biodiversitat potencial.

Risc d’incendi

En els PEG de pinassa (Pinell de Solsonès i Llobera) i pi blanc (Montmell), s’analitza el risc d’incendi de la zona d’estudi un cop modificada l’estructura de la massa per mitjà dels models ORGEST. Aquesta anàlisi compara la massa abans i després dels tractaments, quantificant els combustibles i la seva vulnerabilitat al pas d’un incendi de capçades, i en els boscos de pinassa es realitza el seguiment de dos factors ambientals en el mateix rodal i en el rodal control, temperatura i humitat, per mitjà de sensors, en col·laboració amb el LIFE MEDACC.

Mostreig de combustible

Mostreig de combustible

Amb aquestes accions es pretén analitzar l’impacte ambiental, social i econòmic de les actuacions implementades en el territori al llarg del temps, comparant en tot moment els resultats de la gestió multifuncional (models ORGEST) vers la no gestió.

Aquest mateix seguiment de la temperatura i la humitat mitjançant sensors, també s’està realitzant en 3 parcel·les demostratives (dues de pi blanc i una d’alzina) que es van instal·lar en el marc del projecte Sylvamed. En aquest cas, també s’estan efectuant mesures periòdiques de la humitat del sòl i del contingut hídric de la vegetació

Seguiment de la temperatura

Seguiment de la temperatura i la humitat

Flux de carboni

Es quantifica i compara la fixació de carboni seguint els models ORGEST de les formacions de pinassa, pi blanc i alzina, en comparació amb la no gestió. En un dels PEG s’analitza també la reducció d’emissions de la Zona Pilot de Massís que es protegeix amb les ORGEST, utilitzant un tractament preferent per a la prevenció d’incendis forestals. Per aquests càlculs s’utilitza una metodologia elaborada en col·laboració amb l’IRTA en la que s’adapta el càlcul de l’IPCC a escala rodal.

Eficiència en l’ús de l’aigua

Es quantifica l’eficiència en l’ús de l’aigua (aigua evapotranspirada anualment en relació al volum de fusta extreta anualment) per a cada un dels models de gestió ORGEST de la pinassa, del pi roig i del roure martinenc. La modelització es realitza a través de l’aplicació Gotilwa+ (CREAF) i també aporta informació de reducció del risc d’incendis, volum de fusta produïda, etc.

Diagrama del cicle de l'aigua

Diagrama del cicle de l'aigua

Biodiversitat potencial

S’estan estudiant els canvis en la biodiversitat potencial d’un rodal desprès de l’aplicació de tractaments silvícoles. Per realitzar aquest seguiment s’està treballant en el desenvolupament i millora d’un índex de càlcul de la biodiversitat potencial del boscos catalans (IPBB) a través d’una clau senzilla.

Bosc de pinassa de l'àmbit prepirinenc i central

Bosc de pinassa de l'àmbit prepirinenc i central

Anàlisi de l’impacte social

S’està realitzant un seguiment i avaluació de l’impacte de las accions del projecte sobre el públic objectiu. En aquest cas, el públic objectiu principal són els propietaris forestals, els gestors de forests i els professionals d’empreses de treballs silvícoles, encara que també es farà difusió del projecte entre els professionals de l’administració, de l’empresa privada i els estudiants del sector.

L’impacte social s’està estudiant a través de 5 indicadors que permeten representar la realitat i demostrar el progrés de les accions. Aquests indicadors s’avaluen mitjançant un conjunt d’entre 10 i 15 paràmetres.

Els indicadors referents als models ORGEST són:

-       Grau de planificació de la gestió forestal
-       Grau d’execució de les tallades planificades
-       Grau de difusió
-       Grau de satisfacció del públic objectiu
-       Grau d’interès sobre la gestió multifuncional en el sector forestal

Els paràmetres s’analitzaran entre 2014 i 2017. La informació s’obtindrà principalment de consultes de diferents bases de dades i enquestes. Els resultats es presentaran en forma d’informes anuals.

Data d'actualització:  14.11.2014