• Imprimeix

Concepte

Concepte

La gestió forestal s'ha d'entendre com el conjunt i diligències que s'han de dur a terme per aconseguir els objectius que la propietat ha establert per a la seva forest. En finques forestals planificades mitjançant un instrument d'ordenació forestal (PTGMF/PSGF), bona part de la gestió es concreta en l'execució de les actuacions programades que han de permetre assolir els objectius de la finca en general i de cadascuna de les unitats d'actuació en particular.

Un cop el Pla tècnic de gestió i millora forestal o el Pla simple de gestió forestal ha estat aprovat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, ja es poden iniciar les actuacions planificades en els instruments d'ordenació forestal (IOF). Amb la resolució d'aprovació del PTGMF/PSGF s'autoritzen totes les actuacions planificades. No obstant això, la propietat té l'obligació de comunicar al Centre de la Propietat Forestal l'inici de les actuacions programades.

Les actuacions programades en els plans estan referides per anys o prioritats. La prioritat 1 inclou els cinc primers anys de vigència del pla, la prioritat dos és per als 10 anys següents i la prioritat tres per als 15 darrers, atès que la vigència dels plans pot ser d'un màxim de 30 anys.

Les actuacions planificades en una prioritat concreta es poden dur a terme dins del període que comprèn cada prioritat. A més, s'admet una tolerància màxima de dos anys per a les actuacions que estiguin planificades en els límits entre prioritats (avançant-les o endarrerint-les cronològicament).

Per dur a terme les actuacions programables dels instruments d'ordenació cal tenir en compte el següent:

  • S'ha d'avisar al CPF de l'inici d'una actuació programada en el PTGMF/PSGF deu dies abans de començar els treballs. En aquest mateix web trobareu un model d'avís d'actuació.
  • L'avís d'actuació té una vigència d'un any. Passat aquest termini, si l'actuació no ha finalitzat, encara que sigui parcialment, cal comunicar-ho de nou al CPF sempre que es vulgui dur a terme.

Un cop rebuda la comunicació de l'inici d'actuació, el CPF fa arribar a la propietat una resposta a l'avís d'actuació, quan s'hagi comprovat si està inclòs en el PTGMF/PSGF, en què s'indica si es pot fer. Així mateix, en aquesta carta s'incorporen els possibles condicionants d'execució que puguin afectar l'actuació comunicada. En el supòsit que el pla no tingui prevista l'actuació, el CPF ha de posar en coneixement de la propietat aquest fet.

En el cas que la finca forestal estigui situada en un municipi declarat d'alt risc d'incendi forestal i, entre el 15 de juny i el 15 de setembre es vulguin dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals, cal una autorització especial emesa per l'organisme responsable. Aquesta sol·licitud ha d'anar signada per la propietat, pel representant legal o bé per la persona encarregada dels treballs forestals. Trobareu aquesta sol·licitud al Servei i Tràmits del CPF.

Els municipis d'alt risc d'incendi forestal estan declarats d'aquesta manera en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995 ).

Per a la realització d'actuacions no previstes en el pla de gestió s'ha de sol·licitar una modificació del PTGMF/PSGF; la sol·licitud s'ha de presentar per correu ordinari, signada per la propietat o pel representant legal, i ha d'anar acompanyada de la cartografia georeferenciada, sempre que la modificació sol·licitada impliqui una variació de la cartografia de gestió del PTGMF/PSGF.

En els supòsits de sol·licituds de modificacions d'actuacions que s'hagin de fer dins d'espais naturals protegits, el CPF sol·licita un informe preceptiu a l'òrgan gestor de l'espai corresponent.

Cal tenir en compte que durant els tres primers anys de vigència del pla no s'admeten modificacions, si no és que estan motivades per: 

  • Causes de força major, accidents naturals, incendis forestals, malalties forestals i sinistres que impliquin mesures d'urgència.
  • L'aplicació de les noves tecnologies, les de caràcter experimental i les motivades per canvis sobtats en les orientacions dels mercats de productes forestals.