• Imprimeix

Transmissió de finques forestals

Les transmissions poden ser:

 1. Oneroses: subjectes a IVA o ITP
 2. Lucratives: subjectes a ISD

Les transmissions oneroses que quedin subjectes a l'IVA no ho estan a l'IRPF i a l'inrevés.

Existeixen bonificacions significatives en l'ITP per a les explotacions agràries prioritàries i també en els honoraris de registradors de la propietat i notaris en relació amb aquestes operacions.

Són transmissions lucratives:

 • Les donacions: regulades per normativa estatal (LMEA).
  • Bonificacions (reducció de la base imposable) per a la transmissió del ple domini/nua propietat de finques forestals:
  • Superfícies incloses en plans de protecció per raons d'interès natural aprovats: 90%
  • Superfícies incloses en un instrument d'ordenació forestal aprovat: 75%
  • Resta de superfícies rústiques si la transmissió no comporta alteració del caràcter forestal i no es torna a transmetre durant els cinc anys següents a l'adquisició: 50%
  • Si la superfície forestal supera el 80% de la superfície total, el benefici, en l'escala que correspongui, s'aplica a la totalitat de la finca. Les edificacions també s'hi inclouen. 
 • Les transmissions mortis causa: regulades per normativa estatal (LMEA) i autonòmica (Llei 25/1998)
  • Les bonificacions previstes per la LMEA són les mateixes que les de les donacions
  • La Llei 25/1998 millora les bonificacions estatals ampliant la reducció de la base imposable per a la transmissió del ple domini/nua propietat de finques forestals amb un instrument d'ordenació aprovat en un 95%
  • Cal tenir en compte els condicionants que disposa la llei per gaudir d'aquests beneficis

Per analogia també les transmissions lucratives gaudeixen de bonificacions en els honoraris de registradors de la propietat i notaris previstes a la LMEA.

Data d'actualització:  23.05.2014