• Imprimeix

IVA

Obligats: persones físiques i jurídiques

 
Règims de determinació:

 • Règim general: més requisits formals, tipus impositiu del 16% a ingressar al Tresor Públic, deducció de l'IVA suportat, dificultat en l'aplicació a l'activitat forestal atès el seu caràcter pluriennal i la irregularitat en la percepció d'ingressos.
 • Règim especial: l'activitat forestal és susceptible de ser inclosa en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca (art. 124 i següents de la LIVA).


Requisits d'inclusió:

 1. Ser titular d'una explotació forestal.
 2. No renunciar de forma expressa al règim especial.
 3. Que l'any immediatament anterior no s'hagi superat el volum d'operacions màxim exigit per a estar inclòs en el règim d'estimació objectiva.
 4. Que no s'hagi adoptat forma de societat mercantil, ni de societat cooperativa i tampoc de societat agrària de transformació.
 5. No haver renunciat al règim d'estimació objectiva, com tampoc a la modalitat simplificada del règim d'estimació directa.
 6. No haver cedit la finca o explotació en arrendament o parceria o qualsevol altra forma de cessió.

Funcionament:

 • No obligació de repercutir ni d'ingressar l'IVA.
 • Impossibilitat de deducció de l'IVA suportat.
 • Dret de compensació.
 • El percentatge de compensació serà del 8%.

Obligacions formals:

 • Emissió de rebut per part del destinatari del lliurament o bé de la prestació del servei.
 • Obligació de portar un llibre registre d'IVA en el qual s'anotaran les operacions del règim.

Prorrata:

 • Les subvencions del FEOGA no s'han de tenir en compte en la base imposable a l'hora de càlcul de la prorrata (art. 104 LIVA).
 • Les subvencions contemplades en l'article 78.3.3r de la LIVA sí s'han de tenir en compte per al càlcul de la prorrata.

Tipus aplicable reduït:

 • Pràcticament qualsevol prestació de serveis que es faci a favor d'una explotació forestal anirà al tipus reduït del 7%, segons l'article 91.2.3r de LIVA.
Data d'actualització:  16.08.2010