• Imprimeix

IRPF

Obligats: persones físiques

Mètodes de càlcul del rendiment:

 • Estimació directa:
  • Ingressos menys despeses.
  • Modalitat simplificada < 601.012,10 €.
  • Modalitat normal > 601.012,10 €.
 • Estimació objectiva:
  • Aplicació automàtica de l'OM si no s'hi renuncia o no se superen els límits de volum de negoci establerts.
  • Incloses totes les activitats econòmiques < 450.759,08 €.
  • Únicament activitat forestal < 300.506,05 €.
  • Incompatibilitat entre ambdós mètodes

Subvencions exemptes:

 • Les que es perceben per a finques que tenen un instrument d'ordenació aprovat (Disposicció Addicional 19a LIRPF).
 • Les destinades a compensar la pèrdua d'elements patrimonials afectes a l'activitat per incendi, inundació, etc. (Disposició Addicional 23a LIRPF).

Obligacions formals:

 • Obligació de presentació de pagaments fraccionats:
  • Model 130 E. directa.
  • Model 131 E. objectiva.
 • Possibilitat d'exoneració de la presentació de liquidacions trimestrals si es compleixen els requisits de l'article 102.4 RIRPF.

Entitats en règim d'atribució de rendes:

 • Atribució directa de les rendes de l'entitat als socis de manera proporcional a la seva participació en l'entitat.
 • Bàsicament societats civils, comunitats de béns i herències jacents.
 • Tots els socis han de ser persones físiques.
Data d'actualització:  16.08.2010