• Imprimeix

Impost de societats

Obligats: persones jurídiques

Els trets de pluriennalitat i la percepció d'ingressos de forma irregular en el temps provoquen desajustaments amb l'exercici fiscal, cosa que dificulta l'aplicació d'aquest impost a l'activitat forestal.

La tributació en aquest impost de les forests comunals es caracteritza per:

  • Reducció de la base imposable igual als imports dels beneficis destinats a inversions per conservar obres d'infraestructura i serveis públics d'interès social.
  • Tipus aplicable = 25%.
  • Exoneració de la presentació de declaració per als exercicis que ni hagin obtingut ingressos ni tinguin despeses o inversions.
  • Les persones físiques que les integren han d'incloure en les bases imposables de les seves declaracions les quantitats que perceben de les comunitats, les quals tributaran al 25%.


Subvencions exemptes:

  • Les que tinguin per objecte reparar la destrucció d'elements patrimonials afectes a l'activitat per incendi, inundació, etc.

En projecte: exempció per a les subvencions que percebin els subjectes passius de l'impost que explotin finques forestals dotades amb un instrument d'ordenació aprovat per l'Administració, si el període de producció mitjà, depenent de l'espècie, és igual o superior a vint anys.

Data d'actualització:  01.09.2010