• Imprimeix

Els sistemes de certificació forestal

Hi ha una proposta de resolució del Parlament Europeu sobre l'execució de l'estratègia forestal per a la Unió Europea (2005/2054(INI)), que preveu i considera l'element estratègic 11, dedicat a fomentar la gestió forestal sostenible dels boscos mitjançant estratègies d'informació i de comunicació, que els sistemes de certificació FSC i PEFC són igualment adequats per a aquesta finalitat i, a més, demana que es fomenti el reconeixement mutu d'ambdós sistemes.

El sistema PEFC sorgeix com una iniciativa voluntària del sector privat que proporciona als consumidors la seguretat de que els productes que compren procedeixen d'un bosc on es realitza una gestió certificada. Es basa i fonamenta en 6 criteris i 41 indicadors, que són fruit de diferents conferències ministerials sobre protecció de boscos a Europa (Hèlsinki, 1993 i Lisboa, 1998).

El sistema FSC és una ONG internacional i independent creada l'any 1993 amb l'objectiu de promoure la gestió forestal ambiental. Els estàndards de certificació FSC es fonamentan en el compliment d'uns mínims desenvolupats per 10 principis i 56 criteris generals.

S'ha de tenir en compte que els sistemes de certificació tenen dues parts:

a) Certificació de Gestió Forestal Sostenible

Aquesta part del procés s'emmarca des de que l'arbre o aprofitament està a peu de finca fins el moment en que surt físicament, de forma i manera que el sistema garanteix que la gestió duta a terme s'ha fet d'acord amb els criteris del sistema, englobant l'inventari forestal, la planificació, la silvicultura, l'aprofitament, la construcció de carreteres i altres activitats relacionades, així com les repercussions ecològiques, econòmiques i socials de les activitats forestals.

En aquesta part del procés també poden actuar en la gestió persones alienes a la propietat, bàsicament empreses explotadores, les quals s'han de comprometre a actuar d'acord amb els criteris del sistema de certificació.

Avantatges i beneficis econòmics:
- El propietari o gestor forestal garanteix la seva preocupació pels problemes de conservació del patrimoni forestal català.
- Optimització de l'aprofitament dels recursos.
- Optimització de la gestió dels residus forestals.
- Reducció de costos.
- Augment del valor afegit als productes forestals.
- Control de despeses.
- Reducció de possibles infraccions.

b) Certificació de Cadena de Custòdia

És el seguiment dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorça, resina...) durant les diferents fases del procés productiu i la seva posterior comercialització, per poder assegurar la traçabilitat d'aquests productes des del bosc fins al consumidor final.

Objectius:

1. Donar a conèixer el compromís ambiental de l'organització:
- Apostar pels productes forestals, com la matèria primera renovable, respectant el medi ambient.
- Demostrar que els productes que es consumeixen procedeixen de boscos que han estat gestionats de forma sostenible.
- Assegurar la procedència de la fusta dels productes que consumeixen.

2. Posicionament en el mercat:
- Diferenciar-se de la competència.
- Augmentar la competitivitat.
- Satisfer l'actual demanda de productes forestals certificats.

A qui va dirigit?

Està orientada a qualsevol entitat, empresa que produeixi, comercialitzi o manipuli en el seu procés productiu, productes forestals, com ara: fusta, paper, suro, escorça, resines o derivats.

Avantatges i beneficis econòmics

1) Davant del mercat:

- Reforça la imatge davant els clients i consumidors.
- Satisfà la creixent demanda de productes forestals certificats, cada vegada més coneguts i sol·licitats en el mercat.
- Facilita l'obertura de nous mercats sensibles a aspectes ambientals.
- Enforteix i millora la imatge positiva dels productes forestals com matèries primeres renovables.
- El consumidor té constància de l'origen de la fusta que adquireix i de les bones pràctiques ambientals a les quals s'ha sotmès.
- Es dóna un valor afegit a l'activitat forestal sostenible.
- Es fomenta el manteniment de la biodiversitat i de la conservació de recursos com ara l'aigua o el sòl.
- Consolida i millora la imatge positiva del bosc i de la fusta com una matèria primera natural, ecològica i renovable.
- Genera valor afegit i avantatges competitius per a la fusta certificada, entre ells l'accés a nous mercats.

2) Davant la gestió de l'empresa:

- Donar a conèixer a la societat els productes forestals.
- Augmentar la competitivitat davant d'altres empreses del sector.
- Fomenta el desenvolupament sostenible com a part de la política de compromís social de l'empresa.
- Es diferencia positivament de la competència (a través d'un logotip propi que demostra la certificació de la CdC).

Procès de certificació

El procés de certificació a l'àmbit de Catalunya ha estat fruit d'un procediment llarg que es va iniciar amb la constitució, el dia 1d'abril del 2001, de l'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal PEFC (ACCF) formada per representants de tot el sector forestal català, i que va esdevenir PEFC Catalunya el juliol de 2006.

L'ACCF, mitjançant el referent tècnic regional, va marcar les directrius de gestió forestal sostenible a la regió d'acord amb la normativa PEFC, que pràcticament es materialitza en la figura dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF). Així, seguint la normativa PEFC, el dia 1 d'octubre de 2002 es va promoure la fundació de l'Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC (ENSCAT), entitat que va ser reconeguda per part del PEFC Espanya el dia 3 de març del 2003 com a única entitat sol·licitant de la certificació forestal d'àmbit regional a Catalunya.