• Imprimeix

Per què s'ha de fer una certificació regional?

Mapa instruments ordenació forestal

Per què la certificació regional ? 

La certificació forestal regional fomenta la integració dels diferents agents que intervenen en el cicle forestal, que necessita i provoca la unió del sector. Amb aquesta cohesió es pot col·laborar millor amb l'Administració perquè apliqui mesures de millora en el marc forestal general.

És el sistema de certificació més econòmic i el que més s'adapta a les necessitats dels silvicultors familiars.

A Catalunya disposem de la figura del Centre de la Propietat Forestal, com a òrgan competent en matèria de boscos privats, i per tant, encarregat de l'aprovació, el control i el seguiment dels instruments d'ordenació en boscos privats. Aquest fet va propiciar, per mitjà de conveni, que el CPF fos l'òrgan encarregat de donar suport tècnic i administratiu a l'entitat regional constituïda per establir el sistema regional PEFC de gestió forestal sostenible a Catalunya, l'ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC).

La burocràcia i la gestió administrativa recauen sobre l'ENSCAT i els propietaris i les empreses explotadores s'adhereixen voluntàriament a un esquema ja elaborat: compromisos, procediment de control i gestió de la certificació.

L'ENSCAT és el responsable del seguiment i el compliment dels compromisos de gestió forestal sostenible, compromisos als quals els propietaris adscrits s'han sotmès mitjançant un acord voluntari. El control i el seguiment d'aquests compromisos es realitzaran observant un procediment de control establert ad hoc.

Com a conclusió i reflexió es pot dir que, atès que la realitat social arrossega el sector forestal cap a sistemes de certificació i que hi ha una via possible per impedir que aquests sistemes es converteixin en un obstacle per al sector, cal aprofitar els aspectes positius que dóna la certificació forestal per convertir-la en una eina d'enfortiment de la imatge del bosc i de promoció dels productes forestals.

De tot això es dedueix que la certificació comporta un apropament de la societat a la realitat forestal del país, aspecte que ajudarà a crear consciència forestal real del sector, tant de la propietat com de la indústria.

Actualment a Catalunya hi ha 81.489,74 hectàrees certificades amb el sistema PEFC en la modalitat regional, de les quals 37.077,72 són de propietat privada i 44.412,02, de propietat pública repartida entre la Generalitat de Catalunya, ajuntaments i entitats menors descentralitzades (vegeu el mapa).