• Imprimeix

Subvencions per al foment de la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

En el marc de les atribucions que té assignades el Centre de la Propietat Forestal, de fomentar la gestió forestal sostenible per a millorar l'estat i la qualitat de la superfície forestal privada de Catalunya (80% del territori i 1,5 milions d'hectàrees) i que aquesta representa un element estructural cabdal i base de moltes activitats econòmiques, font de recursos renovables i de beneficis directes i indirectes per a tota la societat.

Que en el marc del PDR de Catalunya s'estableix com a eixos prioritaris d'actuació, l'augment de la competitivitat del sector forestal, la millora del medi ambient i la diversificació de l'economia rural.

Que els incendis forestals són intrínsecs al nostre àmbit mediterrani i la millor prevenció és la gestió forestal sostenible de les forests.

Que el sector forestal és d'alta incidència ocupacional, que permet generar llocs de treball a baix cost i com a sector primari repercuteix en tota la cadena fins al consumidor, i el sector del suro és estratègic per a Catalunya.

És per tot això que des del CPF es gestionen dues grans línies d'actuació, una referent a les línies d'ajut ordinàries de gestió forestal sostenible i una altra referent a les línies extraordinàries per a la recuperació del potencial forestal en zones afectades per grans catàstrofes naturals.

Data d'actualització:  26.03.2018