• Imprimeix

Vigència, pròrroga i ampliació del termini de vigència

La determinació dels períodes de vigència i pròrroga es fonamenten en l'Ordre ARR/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.

Vigència: la vigència dels instruments d'ordenació forestal és de 15 a 30 anys.

Pròrroga: en finalitzar la vigència els instruments d'ordenació forestal (IOF) es poden prorrogar prèvia revisió del seu contingut. L'aprovació de la pròrroga es regeix pel mateix procediment establert per a l'aprovació inicial. Aquesta revisió permet modificar les dades necessàries i ajustar millor la gestió real als objectius de la propietat i als factors externs.

A sol·licitud de les persones interessades els IOF es poden revisar a partir del cinquè any de vigència. No obstant això, es podrà sol·licitar la revisió abans d'aquest termini per causes excepcionals, valorades pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal (CPF), òrgan competent per aprovar els IOF d'acord amb l'article 12 de l'Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre.

Ampliació del termini de vigència d'instruments d'ordenació forestal (IOF)

El Centre de la Propietat Forestal podrà aprovar l'ampliació del termini de vigència d'un IOF en els casos següents:

Imprès de sol·licitud d'ampliació del termini de vigència d'un IOF

Data d'actualització:  24.09.2018