• Imprimeix

Procediment d'aprovació dels IOF

El procediment d'aprovació dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF) es fonamenta en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions relatives a les sol·licituds d'aprovació dels instruments d'ordenació forestal (IOF) és de sis mesos. Transcorregut el termini previst sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran estimades per silenci administratiu.

Els passos són els següents:
 1. Presentació mitjançant un imprès normalitzat juntament amb el PTGMF o el PSGF.
 2. Comunicació, per part del Centre de la Propietat Forestal (CPF), de l'inici de l'expedient, dels tràmits, de la suspensió de terminis i de l'efecte del silenci.
 3. Revisió prèvia administrativa, legal i tècnica:
  1. Si l'IOF compleix amb els requeriments establerts es comença amb la revisió tècnica.
  2. Si l'IOF no compleix amb els requeriments bàsics establerts es resol la no admissió a tràmit i es notifica a la propietat.
  3. Si l'IOF és incorrecte es realitza o bé un requeriment d'esmena i/o informe d'esmena. El termini de correcció de les esmenes és de quinze dies. Si en aquest termini no es realitzen les esmenes o són incorrectes es resol el desistiment de l'expedient i es notifica a la propietat.

 4. Revisió tècnica. En aquest punt del procediment, generalment, es programa una visita a la finca per valorar amb la propietat la proposta de gestió presentada al CPF.
  1. Si l'IOF compleix amb els requeriments establerts es realitza l'informe de proposta d'aprovació de l'expedient.
  2. Si l'IOF és incorrecte es realitza un informe d'esmena.
   El termini de correcció de les esmenes és de tres mesos. Si en aquest termini no es realitzen les esmenes es resol la caducitat de l'expedient i es notifica a la propietat. Si en aquest termini es realitzen les esmenes i aquestes són incorrectes es pot realitzar un segon requeriment. El termini de correcció d'aquest segon requeriment és de 15 dies.
  3. En cas que l'IOF no compleixi ni amb el contingut, ni amb l'estructura ni els requeriments bàsics establerts es realitza l'informe de denegació de l'expedient.

 5. L'Àrea de Planificació del CPF, en funció de la localització de la finca i/o proposta de gestió, sol·licita informes externs:
  1. Per a tots els IOF és necessari sol·licitar un informe del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i de l'òrgan rector dels espais d'especial protecció afectats.
  2. Per a aquells IOF afectats per l'execució de rompudes és necessari sol·licitar un informe a l'Ajuntament afectat.
  3. Per a aquells IOF inclosos dins d'espais d'interès natural (EIN) i de plans especials urbanístics (PE) és necessari sol·licitar un informe.
Data d'actualització:  13.08.2010