• Imprimeix

Documentació i aplicacions informàtiques de referència en la redacció dels IOF

En aquest apartat es recullen els documents de referència i de suport, així com les aplicacions informàtiques necessàries per a la redacció dels IOF.

Documents de referència dels IOF

Corresponen a documents informatius que, d'una banda, recullen els continguts obligatoris tant tècnics com formals i, per una altra banda, faciliten la redacció dels IOF. Es consideren documents de referència:

 • Les instruccions de redacció dels PTGMF, en aquest document es descriuen els aspectes tècnics i formals necessaris per redactar els PTGMF, d'acord amb l'Ordre AAM/246/2013 , de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
 • Les instruccions de redacció dels PSGF, en aquest document es descriuen els aspectes tècnics i formals necessaris per redactar els PSGF, d'acord amb l'Ordre AAM/246/2013 , de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
 • Les instruccions de redacció dels PTGMF conjunts, en aquest document es descriuen els aspectes tècnics i formals necessaris per redactar els PTGMF conjunts, d'acord amb l'Ordre AAM/246/2013 , per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
 • Inventari dendromètric en els PTGMF, PTGMF conjunts i PSGF, en aquest document es descriu una metodologia per obtenir valors dels paràmetres de gestió forestal a partir de les dades de les parcel·les de mostreig definides.
 • Manual de suport per a l'estimació pericial en el treball de camp tant per als PTGMF, els PTGMF conjunts i els PSGF, en aquest document es descriu una metodologia per a facilitar i objectivar la presa de dades de camp i per acomplir la informació que es demana en els IOF mitjançant l'estimació pericial.
 • Orientacions de Gestió Forestal Sostenible (ORGEST), aquests documents s'estableixen com les orientacions forestals de referència per a la redacció dels IOF.

 

Aplicacions informàtiques de referència i manuals de suport per a la redacció dels PTGMF, PTGMS conjunts i els PSGF:

 • Formularis dinàmics per a la redacció dels PTGMF, PTGMF conjunts i PSGF.
 • Formulari dinàmic per a les fitxes tècniques per a la construcció de vials, rompudes i transformació de pastures.
 • Protocol de digitalització i cadastre, manual d'ajuda per a orientar y facilitar el procés de digitalització de la base cartogràfica del PTGMF, PTGMF conjunt i el PSGF, així com la descàrrega a la pàgina web de la seu electrònica de la Direcció General del Cadastre.
 • Directori de cartografia, carpeta on s'ubiquen els arxius necessaris per a l'elaboració de la cartografia del PTGMF, PTGMF conjunt i PSGF.
 • Programa LIFOR, aplicació informàtica especialitzada en el processament de dades d'inventaris forestals mitjançant mostreig estadístic.

Documents de referència i aplicacions informàtiques de suport per a la redacció de PTGMF i PSGF

NOVETAT: S'han actualitzat les versions dels formularis dinàmics per a la redacció del PTGMF i del PSGF, a data 27 d'abril de 2016 (versió 3).

Documents de referència i aplicacions informàtiques de suport per a la redacció del PTGMF conjunt

NOVETAT: S'han actualitzat les versions dels formularis dinàmics per a la redacció del PTGMFc, la redacció del PTGMF a partir del PTGMFc i del PSGF a partir del PTGMFc, amb data 27 d'abril de 2016 (versió 3.0).

 

L'Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal, previ presentació del Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc), assenyala que el CPF haurà de validar la seva coherència territorial, el contingut i els aspectes a valorar.

Documentació que cal presentar

 • Full normalitzat de sol·licitud
  El representant de l'Associació que estigui definit estatutàriament presentarà la Sol·licitud de coherència forestal.
 • Memòria descriptiva
  La memòria agruparà la informació que prové de les dades cartogràfiques a nivell de superfície de l'àmbit de gestió conjunta i la informació en relació a la identificació de l'Associació.
  • Identificació de l'Associació de propietaris forestals
   Identificar el nom de l'Associació de propietaris, adjuntant còpia de l'acta fundacional i el número de CIF.
   Indicar quin percentatge de superfície forestal es vol ordenar a nivell de propietaris individuals en relació a l'àmbit total d'ordenació conjunta.
   Presentar una relació del propietaris i finques que prenen el compromís de participar en la planificació conjunta, indicant nom de la propietat i finca/ques, DNI/NIF, i polígons i parcel·les cadastrals.
 • Cartografia on es delimiti l'àmbit on es proposa l'ordenació forestal
  Presentar una cartografia a l'escala adient per ajustar-la a la superfície total de l'àmbit (la cartografia de referència bàsica seria la del mapa comarcal a escala 1:50000), tot identificant el límit que es proposa i presentar una impressió en paper i una còpia en format vectorial.

 

Tràmit

 • D'acord amb l'assenyalat a l'Ordre AAM/246/2013, es disposarà d'un model normalitzat de sol·licitud de coherència forestal, el qual caldrà presentar juntament amb la documentació relacionada anteriorment (disponible a l'Oficina Virtual de Tràmits).
 • L'Àrea de Planificació Forestal analitzarà la proposta en el termini màxim d'un mes. Passat aquest termini s'entendrà estimada per silenci administratiu positiu.
 • El Consell Rector del CPF, a partir de la proposta d'informe tècnic que plantegi l'Àrea de Planificació Forestal del CPF, emetrà una resolució.

Data d'actualització:  26.09.2018