• Imprimeix

Inscripció al cens de propietaris forestals

La inscripció al cens de propietaris del Centre de Propietat Forestal (CPF) us permet estar informat i assessorat sobre ajuts i gestió forestal dins de l'àmbit de Catalunya i passar a formar part de la base de dades del Centre de la Propietat Forestal com a membre natural del CPF.

Imprès d'alta al cens de propietaris forestals

Amb l'imprès d'alta al cens de propietaris forestals cal adjuntar la documentació següent:

Persona física:

 • Fotocòpia de les escriptures completes, confrontades i registrades que acreditin la titularitat de la finca (també es poden aportar el certificat de domini i les càrregues del registre de la propietat corresponent).
 • Fotocòpia confrontada del NIF de la persona o persones titulars.
 • Fotocòpia confrontada del NIF de la persona o persones usufructuàries.
 • Cèdula i plànol cadastrals de les parcel·les incloses en l'instrument d'ordenació.
 • Annex de dades territorials i registrals de la finca o finques.Persona jurídica:

 • Fotocòpia de les escriptures completes, confrontades i registrades que acrediten la titularitat de la finca (també es pot aportar el certificat del Registre de la Propietat corresponent).
 • Fotocòpia de les escriptures completes i confrontades de constitució o contracte fundacional.
 • Fotocòpia confrontada del CIF.
 • Cèdula i plànol cadastrals de les parcel·les incloses en l'instrument d'ordenació.
 • Annex de dades territorials i registrals de la finca o finques.Tots els representants:

 • Fotocòpia confrontada i vigent de l'acreditació de la persona representant.
 • Fotocòpia confrontada del NIF de la persona representant.