• Imprimeix

Modificació d'instruments d'ordenació forestal

Per a la realització d'actuacions no contemplades en el Pla de gestió s'ha de sol·licitar una modificació dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF). La sol·licitud s'ha de presentar per correu ordinari i signada per la propietat o el representant legal i ha d'anar acompanyada de cartografia georeferenciada sempre que la modificació sol·licitada impliqui una variació de la cartografia de gestió dels PTGMF/PSGF.

En els supòsits de sol·licituds de modificacions d'actuacions que s'hagin de realitzar dins d'espais naturals protegits, el Centre de la Propietat Forestal (CPF) sol·licita un informe preceptiu a l'òrgan gestor de l'espai corresponent. Cal tenir en compte que durant els tres primers anys de vigència del pla no s'admeten modificacions, si no és que estan motivades per: 

  • causes de força major, accidents naturals, incendis forestals, malalties forestals i sinistres que impliquin mesures d'urgència;
  • l'aplicació de les noves tecnologies, les de caràcter experimental i les motivades per canvis sobtats en les orientacions dels mercats de productes forestals.