La gestió forestal és el conjunt d'accions i diligències que ha de desenvolupar la propietat forestal que, voluntàriament, ha decidit posar la finca en valor econòmic, ambiental i social, a partir de la planificació forestal.

 

En aquest apartat, el Centre de la Propietat Forestal (CPF) posa a disposició de tècnics, gestors, silvicultors i propietaris forestals el procediment que cal seguir, la documentació que cal presentar i les disposicions específiques aplicables per realitzar les actuacions programables dels instruments d'ordenació, per demanar una autorització per dur a terme treballs forestals a l'estiu en zones d'alt risc d'incendi i per realitzar actuacions no contemplades en el Pla de gestió.